Artikel 1: Algemeen

 1. Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Willux.be NV goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde – hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven.
 2. Afwijkende voorwaarden en bedingen ook deze van KLANT gelden slechts, indien en voor zover die door Willux.be NV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle door Willux.be NV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Willux.be NV komt een overeenkomst tot stand. Een door Willux.be NV gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
 4. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
 5. KLANT geeft bij deze toestemming aan Willux.be NV zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Willux.be NV welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Willux.be NV en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Willux.be NV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Willux.be NV zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

Artikel 2: Levering

Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst of het functioneren van het systeem moeten schriftelijk of per e-mail binnen een termijn van zeven dagen worden meegedeeld

Artikel 3: Betalingen

 1. Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, behoudens strijdige vermelding op de factuur of tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Diensten worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per e- mail anders overeengekomen. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van KLANT.
 2. Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan Willux.be NV.
 3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 150 EUR, wat overeenkomst de hinder die Willux.be NV aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Willux.be NV aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan KLANT en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.
 4. In geval van niet tijdige betaling of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, om welke reden dan ook, is Willux.be NV gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten, totdat alle facturen betaald zijn.
 5. Willux.be NV is gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Willux.be NV kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van Willux.be NV zou bewezen worden en, in geval van meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
 2. Voor zover Willux.be NV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van vijfduizend (5000) euro.

Artikel 5: Duur

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, Indien de overeenkomst niet werd opgezegd, zal, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, aangenomen worden dat KLANT ermee ingestemd heeft dat de overeenkomst verlengd wordt met eenzelfde termijn.
 2. Iedere partij kan de overeenkomst opzeggen. Opzegging is mogelijk zowel per e-mail als per post.
 3. De opzegtermijn bedraagt, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, drie (3) maanden en begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd meegedeeld.

Artikel 6: Ontbinding

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, Willux.be NV zich het recht voor om:

 1. hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de KLANT aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van Willux.be NV om schadevergoeding te vorderen;
 2. hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van Willux.be NV om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Overmacht

 1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Willux.be NV van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat KLANT aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval Willux.be NV afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
 2. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weeromstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Willux.be NV niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken,…
 3. Willux.be NV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Willux.be NV haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Willux.be NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Willux.be NV niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 8: Geschillen

 1. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Belgisch recht van toepassing.
 2. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
 3. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht te Ninove, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.

Artikel 9: Werking

 1. Willux.be NV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht.
 2. Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

Winkelmandje

Het product is toegevoegd aan je winkelmandje