Artikel 1: Definities/woordverklaringen/…

 1. Account: de klantennaam waarmee KLANT toegang krijgt tot het systeem van Willux.be NV.
 2. Bandbreedte: de hoeveelheid bits die per tijdseenheid door een verbinding heen kunnen.
 3. Bit: Binary digit. De kleinst mogelijke eenheid in een computer. De waarde van een bit is 0 of 1.
 4. Bps: Bytes per second.
 5. bps: Bits per second.
 6. Byte: De eenheid die de grootte van data aangeeft. Een karakter neemt 1 byte (of 8 bits) aan ruimte in beslag. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Schijfruimte en het Dataverkeer uit te drukken.
 7. Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb.
 8. Dienst: de specifieke dienst die Willux.be NV met KLANT overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of op de factuur.
 9. E-mail adres: een op naam van KLANT gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 10. Gigabyte (Gb): 1.000.000.000 bytes.
 11. Gigabit (GB): Gbit, 1.000.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 12. Hardware: computer- en aanverwante apparatuur.
 13. Hosting: het aanbieden van schijfruimte, cpu gebruik op een server met als doel de KLANT toe te laten zijn website via Internet toegankelijk te maken.
 14. Kilobyte (Kb): 1.000 bytes.
 15. Kilobit (KB): Kbit, 1.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 16. Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Willux.be NV teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
 17. Megabyte (Mb): 1.000.000 bytes.
 18. Megabit (MB): Mbit, 1.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 19. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 20. Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
 21. Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Willux.be NV gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst.
 22. Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van Willux.be NV waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb.
 23. Spam: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder vallen opt-out mailingen.
 24. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Willux.be NV aan KLANT hosting diensten verleent.
 25. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Hosting Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Willux.be NV goederen en/of diensten van welke online aard ook levert aan een derde – hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per email zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Willux.be NV, zodat een schriftelijke bevestiging door Willux.be NV niet (alsnog) noodzakelijk is.
 3. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Willux.be NV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Alle door Willux.be NV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Willux.be NV komt een overeenkomst tot stand. Een door Willux.be NV gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Willux.be NV heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren.
 5. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Willux.be NV zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
 6. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
 7. Willux.be NV laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Willux.be NV aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.
 8. KLANT geeft bij deze toestemming aan Willux.be NV zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Willux.be NV welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Willux.be NV en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Willux.be NV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Willux.be NV zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 9. KLANT zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Willux.be NV doorgeven. Willux.be NV zal enkel communiceren met de bekende contacten die door KLANT zijn opgegeven. KLANT zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
 10. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Willux.be NV heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Willux.be NV.

Artikel 3: Levering

 1. Onder levering wordt hierna verstaan het activeren van het hostingpakket van de klant.
 2. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling.
 3. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Willux.be NV vinden, Willux.be NV tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Willux.be NV het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Willux.be NV stelt van een dergelijk besluit KLANT in kennis per email.
 4. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van een website moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Willux.be NV is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.
 5. KLANT dient Willux.be NV in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT.
 6. Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

Artikel 4: Gebruik

 1. KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de factuur. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Willux.be NV bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van Willux.be NV uit voortvloeit.
 2. KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Willux.be NV, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is niet toegestaan de verbinding met Willux.be NV, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: » spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; » het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; » het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; » seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; » hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Indien Willux.be NV de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder terugstorting van vooruitbetaalde vergoedingen, en wordt de overeenkomst ontbonden. Willux.be NV behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen.
 5. Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Willux.be NV hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 6. De medewerkers van en namens Willux.be NV nemen geen kennis van persoonlijke e-mail van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen Willux.be NV en andere systemen op Internet, tenzij er bij Willux.be NV een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf Willux.be NV pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten van Willux.be NV gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen.

Artikel 5: Toegang

 1. Willux.be NV is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens Willux.be NV niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
 2. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door Willux.be NV gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Willux.be NV is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of haar server tijdelijk te blokkeren indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van Willux.be NV heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen. Willux.be NV behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
 4. Willux.be NV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

Artikel 6: Domeinnamen

 1. Willux.be NV verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij diverse domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. Willux.be NV aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan.
 3. Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is Willux.be NV in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal Willux.be NV verplicht zijn stappen te ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.

Artikel 7: Beheer

 1. Willux.be NV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Willux.be NV te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Willux.be NV ontstaat .
 2. Willux.be NV is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Willux.be NV ontstaat. Willux.be NV zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 3. Willux.be NV draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Willux.be NV systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Willux.be NV is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Willux.be NV systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Willux.be NV liggen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Willux.be NV mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 2. KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Willux.be NV mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Willux.be NV. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Willux.be NV een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Willux.be NV.
 3. KLANT vrijwaart Willux.be NV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van Willux.be NV.
 4. Willux.be NV is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen
 5. Willux.be NV aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
 6. Willux.be NV aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, onbereikbaarheid op het internet van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
 7. Voor zover Willux.be NV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van €500,00.
 8. KLANT zal nalaten zich publiekelijk negatief over Willux.be NV uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen KLANT en Willux.be NV. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Willux.be NV een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Willux.be NV.

Artikel 9: Ontbinding

 1. Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Willux.be NV gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van Willux.be NV aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Willux.be NV te voldoen, is Willux.be NV gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Willux.be NV dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Willux.be NV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Willux.be NV verder toekomende rechten.
 2. Willux.be NV is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Willux.be NV diensten te staken indien KLANT: aan Willux.be NV valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd.
 3. Willux.be NV behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Willux.be NV.
 4. Ontbinding door Willux.be NV vanwege artikel 11.1 en/of 11.2 laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. KLANT zal binnen drie (3) werkdagen de abonnementsgelden voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.
 5. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Willux.be NV niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, …
 2. Willux.be NV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Willux.be NV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Willux.be NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Willux.be NV niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11: Werking

 1. Willux.be NV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht.
 2. Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.